Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a – Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

STICHTING FOGELSANGH-STATE

Postadres: Kleasterwei 3, 9297 WR Veenklooster

RSIN 8095.63.575

Doelstelling van de Stichting

De doelstelling van Stichting Fogelsangh-State luidt: “Stichting Fogelsangh-State stelt zich ten doel het huis met het hele complex van de bijgebouwen, het park en de inboedel op de lange termijn te behouden, te beheren en te presenteren aan een zo groot mogelijk publiek, waardoor men kennis kan nemen van het functioneren van een adellijk huishouden in de voorbije eeuwen.”

“De stichting heeft tot doel het restaureren, het in standhouden en doen voortbestaan van onroerende zaken, welke hoofdzakelijk Rijksmonument zijn in de zin van de Monumentenwet 1998 in het algemeen en in het bijzonder Fogelsangh-State en dit huis te gebruiken als museum….”

De functies van bestuurders: ” De Statuten kennen de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

bestuur:

  • Mevrouw A.A.M.de Guerre-gravin d’Ansembourg, voorzitter, Brussel
  • De Heer Mr L.J. van Apeldoorn, secretaris, Haarlem
  • De Heer K. Lourens, penningmeester, Kollum
  • De Heer P.F.Visser, bestuurslid, Kollum
  • Mevrouw M.L. Haisma Mulier-Jvr van Weede, bestuurslid, Arnhem
  • Gravin K.L.d’Ansembourg-van Harinxma thoe Slooten, bestuurslid

de leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemenrs in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Middelen:

  1. Stichting Fogelsangh State een economische basis te geven om de doelstelling te kunnen realiseren.Tevens is de doelstelling gebruikt om meer bekendheid aan de state geven en meer bezoekers binnen de muren van het huis krijgen. De State straalt uit dat deze bewoond is en er iets over is te vertellen.
  2. Stichting Fogelsangh State heeft getracht de afgelopen beleidsperiode de zorg voor de collectie op het juiste peil krijgen, om deze op de lange termijn te kunnen behouden. Hierbij is hard gewerkt om opgenomen te worden in het Nederlands Museumregister. Helaas is dit niet gelukt en zal er door strengere eisen vanuit de Nederlandse Museumvereniging nog meer moeite gedaan moeten worden om alsnog aan de voorwaarden te voldoen.

Statuten FS

Beleidsplan Fogelsangh State 2011-2016

balans 2014 en winst/verleis rek 2014

Scan0494 (gesleept)

Scan0494 (gesleept) 1

KvK nummer Stichting Fogelsangh-State 01089138

Banknummer (IBAN) NL07RABO0320953335