De bewoners

Pibo Doma laat het huis na aan zijn dochter Catharina die getrouwd was met Petrus van Rosema en deze lieten het na aan hun zoon Jacobus die kinderloos stierf en het vermaakte aan zijn achternichten Anna, Wisckje en Auckje van Scheltinga. De oudste Anna, gehuwd met Johannes van Glinstra grietman van Tietjerksteradeel, kreeg het uiteindelijk in eigendom. Hun dochter Wya Catharina van Glinstra erft het huis en trouwt met Willem Hendrik van Heemstra, de latere grietman van Kollumerland.

Hun zoon Hector Livius wordt in 1740 op Fogelsanghstate geboren, hij trouwt met Lucia Catharina van Scheltinga en zij krijgen in 1776 een dochter Cecilia Joanna die van zich zal laten spreken. Zij erft in 1783 het hele landgoed van haar vader, maar haar moeder voert het beheer. Cecilia zou zich verloofd hebben met Willem van Sytzama, maar wil daar niet van weten; daarover ontstaat onenigheid met haar moeder, ze vlucht naar Duitsland en trouwt met Willem Anne van Haren, grietman van Weststellingwerf. Zij verblijven enige jaren in het buitenland en pas in 1825 betrekken zij Fogelsanghstate weer. In 1836, kinderloos zijnde, laat Cecilia het gehele bezit na aan haar achterneef Hecor Livius van Heemstra, zoon van Age Tjepke Ruurd Sixma, baron van Heemstra, grietman van Barradeel.

Deze beheert tot zijn dood in 1862 het bezit voor zijn zoon. Hector Livius is veel op reis, vindt op een van zijn reizen in Duitsland zijn vrouw Heriëtte Engelken en zij vestigen zich omstreeks 1870 op Fogelsangh State met hun beide dochters Hermance (geb. 1865) en Adeline (geb. 1868).
Hermance erft het huis en laat het na aan de zoon van haar zuster Binnert Philip baron van Harinxma thoe Slooten. Zijn dochter, Kyra Livia heeft inmiddels Fogelsanghstate overgedragen aan haar dochter Anastasia de Guerre-gravin d’Ansembourg.

In de geschiedenis van Fogelsanghstate die reeds vanaf 1634 begint, hebben vele markante personen gewoond en gewerkt. Hector Livius Baron van Heemstra was een van deze markante personen. Hector Livius werd geboren in Dronrijp op 30 september 1828, als zoon van Age Tjepke Ruurd Sixma Baron van Heemstra en Anna Adriana Cornelia van Halteren. Hij was nog geen 8 jaar oud, toen hij van een nicht van grootvader van Heemstra het landgoed Fogesanghstate te Veenklooster erfde. Deze nicht Cecilia Johanna van Heemstra, douarière Willem Anne van Haren, was kinderloos gestorven en vermaakte haar bezit aan dit verre neefje, die de naam van haar vader droeg.

Age T.R. van Heemstra was grietman van Barradeel en woonde te Pietersbierum in 1836. Het was duidelijk dat de jonge eigenaar van dit aanzienlijke landgoed nog niet in staat was om dit te beheren. Daarom kwam het gezin van Age T.R. naar Veenklooster en betrok Fogelsanghstate. Vader Age beheerde in de komende decennia de zaken. Hij verwisselde het grietmanschap van Barradeel voor dat van Kollumerland c.a. en bekleedde daarna nog het ambt van burgemeester van deze gemeente. Hector Livius groeide intussen op en studeerde ook in het buitenland. Hij reisde veel. Met zijn vriend van Beima bezocht hij Griekenland, Turkije, Palestina en Egypte. Op een reis door Duitsland, overkwam hem een ongeval waardoor hij enkele maanden moest worden verpleegd. Hij werd opgenomen in het huis van Dr. Engelken te Bremen. Daar leerde hij de 19 jaar jongere beeldschone dochter Henriëtte kennen, waarmee hij in 1864 trouwde. Het echtpaar bleef voorlopig in Bremen wonen, waar ook 3 van hun 4 kinderen werden geboren. Het vierde kind, dat naar de erflaatster van Fogelsanghstate, Cecilia Johanna werd genoemd en ook op de State is geboren, overleed binnen een jaar. Helaas zijn maar 2 kinderen uit dit huwelijk volwassen geworden. Uiteindelijk was Hector Livius met zijn gezin toch op Fogelsanghstate komen wonen. Voor zijn moeder, die in 1862 al weduwe was geworden, liet hij het zogenaamde Lytse Slot bouwen, dat tot 1985 door familieleden zou worden bewoond. Hector voerde een vrij grote staat en was in aanzien. Hij werd benoemd tot kamerheer in buitengewone dienst van koning Willem III en was ook opperjagermeester van de koning. Voor het tweede bezoek van de koning aan Fogelsanghstate in 1873 wordt de State grondig gerenoveerd en uitgebreid met b.v. de tuinkamer. Voor de koning zelf wordt een speciale stoel gemaakt met in de rugleuning het familiewapen Van Heemstra. In 1851 was de koning ook langs geweest, toen in gezelschap van zijn broer Hendrik.

IMG_4775

De kast met souvenirs van Hector Livius van Heemstra

Ruim 20 jaar geleden wist een bejaarde inwoner van Veenklooster nog uit eigen waarneming te vertellen hoe Hector Livius van tijd tot tijd uitreed in een koets bespannen met vier paarden en met naast de koetsier ook een palfrenier op de bok. Beide in livrei. In 1909 overleed Hector Livius baron van Heemstra op Fogelsanghstate. Hij werd ruim 80 jaar. Zijn lichaam werd bijgezet in de familiegrafkelder bij de kerk in Oudwoude. Ook zijn koetsier en tuinman werden daarin bijgezet.