Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (UR AWR 1994)

Artikel 1a – Informatie conform de ministeriële regeling 2013 te publiceren op internet.

STICHTING FOGELSANGHSTATE

Postadres: Kleasterwei 3, 9297 WR Veenklooster e-mail: info@fogelsangh-state.nl

RSIN 8095.63.575

Doelstelling van de Stichting

De doelstelling van Stichting Fogelsanghstate 

“De stichting heeft tot doel het restaureren, het in standhouden en doen voortbestaan van onroerende zaken, welke hoofdzakelijk Rijksmonument zijn in de zin van de Monumentenwet 1998 in het algemeen en in het bijzonder Fogelsanghstate en dit huis te gebruiken als museum….”

De hoofdlijnen van het beleidsplan.

“Om de in de statuten genoemde doelstellingen te bereiken streeft de stichting er naar een economische basis te scheppen door meer bekendheid aan de state te geven en daardoor meer bezoekers aan te trekken. Daartoe moet de Fogelsanghstate gezien worden als een levend landgoed en zodoende met haar bijgebouwen, inboedel en park uitgroeien tot een belangrijke cultuurhistorische trekpleister.

De functies van bestuurders: ” De Statuten kennen de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester.

bestuur:

  • Mevrouw A.A.M.de Guerre-gravin d’Ansembourg, voorzitter, Brussel
  • De Heer Mr L.J. van Apeldoorn, secretaris, Haarlem
  • De Heer K. Lourens, penningmeester, Joure
  • De Heer P.F.Visser, bestuurslid, Kollum
  • Mevrouw E.H. Stoop – de Meester, lid
  • K.L.d’Ansembourg-barones van Harinxma thoe Slooten, bestuurslid Beetsterzwaag

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen werknemers in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Middelen:

  1. Stichting Fogelsanghstate een economische basis te geven om de doelstelling te kunnen realiseren.Tevens is de doelstelling gebruikt om meer bekendheid aan de state geven en meer bezoekers binnen de muren van het huis krijgen. De State straalt uit dat deze bewoond is en er iets over is te vertellen.
  2. Stichting Fogelsanghstate heeft getracht de afgelopen beleidsperiode de zorg voor de collectie op het juiste peil krijgen, om deze op de lange termijn te kunnen behouden. Hierbij is hard gewerkt om opgenomen te worden in het Nederlands Museumregister. Sinds 2016 is museum Fogelsanghstate een erkend museum. 

standaardform-pubplicht-anbi-algemeen-ib1101z2fol-te-publiceren-22-12-2022-2